Siguracione

 

PERSHENDTJE VIZITORE TE FAQES SONE JU NJOFTOJME SE NE ZYRAT TONA DO TE GJENI INFORMACIONIN E SAKTE PERSA I PERKET TE GJITHA SIGURACIONEVE QE GJENDEN NE TREGUN SHQIPTAR .

 

Sigurimi i Jetës dhe Shëndetit nga Aksidentet Personale

Ky sigurim përdoret për të siguruar kompesime në rastet e vdekjes apo dëmtimeve trupore serioze të shkaktuara aksidentalisht duke lehtësuar humbjen financiare të individit, i cili është i paaftë të ndjekë punën e zakonshme.

Sigurimi nga Aksidentet Personale mbulon aksidentet që pëson i siguruari gjatë:

  1. 1. ushtrimit të veprimtarisë profesionale të treguar në policën e sigurimit,
  2. 2. çdo veprimtarie tjetër të të siguruarit që nuk ka karakter professional apo
  3. 3. gjatë kryerjes së shërbimit ushtarak, si dhe
  4. 4. aksidente të tjera që mund të pësojë i Siguruari.

Polica e Sigurimit të Aksidenteve Personale lëshohet për persona të moshës 16-65 vjec, në marrëdhënie pune ose jo, që gëzojnë shëndet normal dhe që nuk kërkojnë kujdes mjekësor të përhershëm.

Kjo policë sigurimi dëmshpërblen për rastet si më poshtë:

Paaftësia e përhershme e plotë – që do të thotë humbja e plotë e aftësisë së të siguruarit për të kryer detyrat në profesionin e tij ose në çdo profesion tjetër, shkaktuar nga aksidenti, e vërtetuar si e tillë nga autoriteti mjeksor kompetent.

- Paaftësia e përhershme e pjesëshme - që do të thotë humbja e pjesëshme e aftësisë për punë, shkaktuar nga aksidenti me pasojë humbjen anatomike apo dëmtimin funksional të përhershëm të një ose disa organeve apo gjymtyrëve të të siguruarit.

- Paaftësia e përkohshme e plotë - që do të thotë humbja e plotë e aftësisë së të siguruarit, shkaktuar nga aksidenti për të përmbushur përkohësisht detyrat në profesionin e tij.

- Paaftësia e përkohshme e pjesëshme - që do të thotë humbja e pjesëshme e aftësise së të siguruarit, shkaktuar nga aksidenti për të përmbushur përkohësisht detyrat në profesionin e tij.

Vdekja - Konsiderohet pasojë si rezultat i një aksidenti dhe jo më vonë se 12 muaj nga data e ndodhjes së aksidentit.

Sigurimi i Shëndetit në Udhëtim


Për të gjithë ju që udhëtoni jashtë Shqipërisë

- Për punë 
- Për pushime

Por…..papritur keni probleme shëndetësore !

Sigurimi i Shëndetit në Udhëtim - ofron mbulimin e shpenzimeve emergjente mjeksore dhe spitalore që rezultojnë nga një sëmundje akute apo aksident, që mund të ndodhë gjatë periudhës së udhëtimit/qëndrimit në një shtet të huaj (jashtë territorit të Shqipërisë).

Gjithashtu ky produkt mbulon edhe shpenzimet e riatdhesimit të personit të siguruar nga vendi ku ka ndodhur sëmundja apo aksidenti për në Shqipëri, në rast humbje jete apo një sëmundje, që ka rezultuar me paaftësi totale të tij dhe riatdhesimi këshillohet nga mjeku.

Sigma Sh.a., pjesë e Vienna Insurance Group, përmes rrjetit të saj, tashmë të mbështetur nga Kompania më e madhe e Sigurimeve në Europën Lindore dhe Qendrore, Vienna Insurance Group, si edhe trajtuesit e saj kryesor të dëmeve shëndetësore -  IMA Deutschland, ju kompenson 100 % të faturave për të gjitha shpenzimet e arsyeshme të kurimit dhe trajtimit në çdo spital apo qendër shëndetësore në të gjithë botën, sipas seksioneve përkatëse deri në 100.000 Euro.

Zonat e mbulimeve 

Zona A - Mbulon të gjithë shtetasit shqiptare që udhëtojnë jashtë territorit të Shqipërisë në të gjithë botën, përfshirë USA dhe Kanada. 
Zona B - Mbulon të gjithë shtetasit shqiptare që udhëtojne jashtë territorit të Shqipërisë në të gjithë botën, përjashtuar USA dhe Kanada. 
Zona C - Mbulon të gjithë shtetasit shqiptare që udhëtojne jashtë territorit të Shqipërisë në Europë.

Dokumentacioni i duhur në rast dëmi:

•  Faturat origjinale nga spitali 
•  Epikriza 
•  Fotokopje e pasaportës 
•  Numrat e kontaktit t ë spitalit si edhe personin e kontaktit 
•  Fotokopje e biletës së udhëtimit

Polica e sigurimit TPL

Ky sigurim bën pjesë në klasën e sigurimeve të detyrueshme. 

Sigurimi i mbajtësve të mjeteve motorrike për Përgjegjësinë ndaj Palëve të Treta (TPL) është një kontratë sipas së cilës , merr përsipër të dëmshpërblejë palët e treta për humbjet financiare, që këtyre të fundit mund t'iu shkaktohet nga i Siguruari brenda një periudhe të dhënë (zakonisht 1 vit) si rezultat i përdorimit të mjetit motorrik brenda territorit shqiptar. 
Sigurimi i automjeteve për Përgjegjësinë ndaj Palëve të Treta (TPL) mbulon përgjegjësitë e mbajtësve të automjeteve me targa shqiptare për dëmet që mund ti shkaktohen palëve të treta si rezultat i përdorimit të mjetit motorik brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. 

Dëmet që mund t'u shkaktohen palëve të treta mund të jenë: 

- dëme materiale, si: automjete, shtëpi, dyqane, mure rrethuese, etj; 

- dëme shëndetsore, si: dëmtime të kalimtarëve, çiklistëve, pasagjerëve etj. 

Ju shmangni dëmet që mund t'u shkaktojë mjeti juaj motorik palëve të treta, duke kryer sigurimin e Përgjegjësive ndaj Palëve të Treta. 

Primi (çmimi) i sigurimit përcaktohet nga Ministria e Financave dhe varet nga kategoria e mjetit, i cili do të pajiset me këtë policë sigurimi dhe është i njëjtë për çdo kompani sigurimi që operon në tregun shqiptar. 

 

Kartoni Jeshil


Kartoni jeshil është një policë sigurimi, e cila garanton mbulimin e përgjegjësisë së mbajtësit të mjetit motorrik për dëmtimet materiale apo shëndetësore të shkaktuara nga përdorimi i këtij mjeti jashtë territorit shqiptar.

Paj isja me një policë të tillë është e detyrueshme për të gjitha automjetet e targuara në Shqipëri dhe që udhëtojnë jashtë territorit shqiptar.

Periudhat e mbulimit me sigurim variojnë nga 15 ditë (minimumi) deri në një vit. 

Sigurimi KASKO

Sigurimi KASKO është një kontratë sigurimi vullnetar, qëllimi i seë cilës është të kompesojë të gjitha dëmtimet apo humbjet e pjesshme ose të plota që mund të pësojë vetë mjeti motorrik sipas mbulimeve të specifikuara në kontratën e sigurimit duke e kthyer atë në gjendjen e mëparshme. 

Me anë të këtyre policave , dëmshpërblen palën, e cila ka pësuar dëm për fajin tuaj, duke ju çliruar ju nga kjo përgjegjësi dhe në të njëjtën kohë ju dëmshpërlen dhe ju për dëmet që i janë shkaktuar automjetit tuaj. 

Kjo policë sigurimi ofron mbulime të ndryshme duke bërë të mundur alternativa zgjedhjeje. 

Kështu ju mund të siguroni automjetin tuaj kundrejt përplasjes, thyerjes së xhamave, zjarrit, vjedhjes , rënies së objekteve të jashtme etj, sipas kushteve të përgjithshme të përcaktuara në kontratë.

Polica Kufitare

Është Sigurimi i detyrueshëm nga shteti për përgjegjësinë civile ndaj palëve të treta për mjetet motorike me targa te huaja qe qendrojne ne Shqiperi, i cili mbulon përgjegjësinë për dëmet trupore dhe materiale të palëve të treta. 

Primi i sigurimit është i përcaktuar nga Ministria e Financave dhe është i njëjtë për të gjitha kompanitë e sigurimit.

 

Sigurimi i Pronës

merr përsipër të dëmshpërblejë deri në limitin e përgjegjësisë për të gjitha dëmtimet që mund t'i shkaktohen objektit të siguruar (banesa,ndërtesa industriale apo administrative) nga zjarri, eksplozioni, vjedhja si edhe kundrejt risqeve të tjera, si tërmeti, përmbytja, breshëri, erërat e forta, rrëshqitja e tokës, dëbora etj. 

Sigma Sh.a., pjesë e Vienna Insurance Group, me anë të sigurimit nga zjarri dhe rreziqet shtesë mbron pronën dhe pasurinë tuaj nga rreziqet natyrore që cënojnë ato. 

Sigurimi i pasurisë përfshin sigurimin e shtëpive, dyqaneve, magazinave, zyrave apo objekteve të tjera, makinerive, pajisjeve dhe inventarit të tyre ekonomik si dhe sigurimin e formave të tjera të pasurisë suaj nga rreziqet natyrore si: 

- Zjarri, Eksplozioni, Rrufeja, rënia e avionëve, 
- Tërmeti, 
- Përmbytja, 
- Breshëri, 
- Stuhia, 
- Tufani, 
- Rrëshqitja e tokës, 
- Dëbora, 
- Orteku i Dëborës, etj. 

Në një paketë më komplekse ne ofrojmë gjithashtu mbulimin për përgjegjësitë ndaj palëve të treta në objektet tuaja (dëme materiale dhe plagosje trupore). 

Në sigurimin e ndërtesës suaj ne do të përfshijmë sigurimin e shtesave të ndërtesës suaj, riparimet dhe instalimet që ka pësuar ndërtesa juaj. 

SIGMA ofron dy mundësi sigurimi për pasurinë tuaj: 

• Mbulimin e pjesshëm të saj, ku ju paguani dhe mbuloheni me sigurim për pjesën e mbulimit, që keni zgjedhur për pasurinë tuaj. 

• Mbulimin e plotë , ku ju paguani dhe mbuloheni me sigurim për vlerën e plotë të pasurisë suaj. Në këtë rast vlera e pasurisë suaj që përkon me shumën e sigurimit është e barabartë me çmimin e tregut të pasurisë suaj. 

Në rast se ndodh një fatkeqësi natyrore, ju dëmshpërbleheni për vlerën e nevojshme të zëvendësimit të dëmit, vlerë që është e barabartë me rikthimin e pasurisë suaj në gjendjen para ndodhjes së fatkeqësisë, si dhe për shpenzimet dhe përpjekjet tuaja për minimizimin e dëmit deri në masën 3% të shumës së sigurimit, në rast të një fatkeq ë sie të mundshme. 

Për çdo rast sigurimi, do t'ju vijnë në ndihmë specialistët tanë të marrjes në sigurim, të cilët, në varësi të kushteve në të cilat ndodhet pasuria juaj, dhe rrezikshmërisë që ajo shfaq për rreziqet që ju dëshironi të siguroni, do të përcaktojnë edhe çmimin që ju duhet të paguani për sigurinë e pasurisë suaj. 

Për të qenë i sigurtë ndaj fatkeqësive që mund t'i ndodhin pasurisë suaj, sigurohuni pranë zyrave tona 

Tarifat (çmimet) e sigurimit përcaktohen në bazë të mbulimit të zgjedhur nga ju, llojit të pasurisë suaj (apartament, shtëpi banimi, zyra, njësi tregtare, makineri, pajisje, instalime, lëndë e parë, stock, etj), natyrës së vetë pasurisë suaj (mënyra si është ndërtuar prona juaj, përbërja e makinerive, pajisjeve, instalimeve, inventarit ekonomik etj), vendndodhjes së pasurisë suaj, duke shqyrtuar mundësitë për minimizimin e dëmit të mundshëm, masave të sigurisë të marra nga ju për vetë parandalimin e një fatkeqsie të mundshme natyrore etj.